Menu Zavřeno

Všeobecné obchodní podmínky spol. NIARA s.r.o. pro poskytování rework-služeb a souvisejících činností v oblasti automotive

 1. Všeobecně
  1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují poskytování služeb společností NIARA s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu
  v Ostravě, oddíl C, 7454, IČ: 61972835, DIČ: CZ61972835 a sídlící na adrese 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  1.2 Služby v souladu s těmito všeobecnými podmínkami mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání, která se odchylují od těchto podmínek,
  musí být písemně stvrzena oběma smluvními stranami.
  1.3 Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem, který je v jejím textu pevně uveden a platí na dobu sjednanou nebo na dobu neurčitou s výpovědní
  lhůtou, která je dále definována.
  1.4 Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Definice pojmů
  2.1 Poskytovatelem služeb je obchodní společnost Niara s.r.o., dále uvedená jako „Poskytovatel“.
  2.2 Zákazník je subjekt, který má s Poskytovatelem uzavřenou Smlouvu o poskytovaní služeb. Pro potřeby Smlouvy o poskytování služeb, dle těchto podmínek, je
  možno používat rovněž pojmu uživatel.
  2.3 Smlouvou se rozumí souhrn podmínek, na nichž se dohodnou smluvní strany s úmyslem realizovat službu/dílo. Obsah Smlouvy je vymezen především definicí
  předmětu a rozsahu plnění, shodou na termínu plnění a na ceně za poskytnutí služby.
  2.4 Závazná objednávka je písemná reakce Zákazníka na nabídku Poskytovatele, která je zpracována v případě, kdy Poskytovatel posoudí, že je schopen
  poptávanou službu realizovat.
  2.5 Nabídka je souhrn technických, organizačních a cenových údajů, které charakterizují provedení služby, kterou Zákazník poptává.
  2.6 Návrhem se rozumí soubor komerčních, technických a doplňujících údajů smluvních partnerů, který slouží jako základ budoucího smluvního vztahu.
  2.7 Subdodavatel je subjekt, zajišťující Poskytovateli dílčí plnění, je-li to potřebné pro komplexní poskytnutí služby.
 3. Poskytované služby
  3.1 Poskytovatel disponuje schopnostmi zajišťovat služby pro externí subjekty v rozsahu :
  3.1.1 Vizuální kontrolu a třídící práce na strojních dílech, podskupinách, skupinách nebo sestavách při vydefinování specifických vlastností nebo charakteristik
  pro výkon služby
  3.1.2 Prověření funkčních vlastností dílů vč. měření silových veličin, resp. momentů, popř. elektrických hodnot dle zadání Zákazníka
  3.1.3 Korekce, úpravy a mechanické opracování nebo tváření dílů s odchylkami od specifikací
  3.1.4 Čistění, konzervace, popř. balení/přebalování dílů dle požadavků Zákazníka
  3.1.5 Poskytnutí personálních kapacit v místě výkonu aktivit Zákazníka pro dříve uvedené činnosti (3.1.1÷3.1.4), vč. obsluhy strojů, zařízení nebo obsluhy
  výrobních linek
  3.1.6 Měření dílů a sestav metodou 3D, analýzy odchylek měření, vzorkování dílů v souladu s požadavky metodiky a procesu PPAP
  3.1.7 Služby charakteru „Resident Engineering“ dle požadavků Zákazníků
  3.1.8 Zpracování dokumentace znaků, hodnot a veličin pro celý rozsah provedených služeb, archivace dokumentů dle typu a povahy dílu dle standardů
  ISO/IAFT/VDA, popř. podle požadavků Zákazníka
  3.1.9 Logistické úkony spojené s přepravou materiálu/zboží při poskytování služeb dle shora uvedeného rozsahu
 4. Vznik a změny smluvního vztahu
  4.1 Návrh na uzavření smluvního vztahu může podat jak Zákazník, tak Poskytovatel za podmínek,
  respektujících ustanovení těchto VOP.
  4.2 Návrh je vždy podán písemnou formou na kontaktní místo Poskytovatele, v případě, že návrh podává
  Poskytovatel směrem k Zákazníkovi, je místem podání kontaktní osoba, která vytváří rozhraní mezi budoucími smluvními stranami. Je vyloučeno, aby Zákazníka
  zatupovala třetí strana.
  4.3 Poskytovatel může návrh odmítnout zejména v některém z uvedených případů, kdy :
  4.3.1 Zákazník uvedl nesprávné nebo nepřesné identifikační údaje
  4.3.2 Zákazník v případě předešlých obchodních případů opožděně platil nebo soustavně neplatil služby zajišťované Poskytovatelem nebo nemá uhrazené ceny
  za předešlé služby Poskytovatele.
  4.3.3 Zákazník odmítl přistoupit na ustanovení těchto VOP.
  4.3.4 Zákazník vstoupil do likvidace, byla na něj vyhlášena nucená správa, byl soudem prohlášen jeho úpadek, byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek
  majetku nebo byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem majetku.
  4.3.5 Poskytnutí služeb není z technických, komerčních, administrativních nebo organizačních důvodů na straně Poskytovatele možné.
  4.4 Důvody odmítnutí sdělí Poskytovatel Zákazníkovi nejpozději do 10 kal. dnů od podání návrhu.
  4.5 Smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Smlouvy, tj. podpisem obou smluvních stran. Není-li termín podpisu oběma stranami totožný, pak
  tento moment vzniká při doručení akceptovaných smluvních podmínek druhé smluvní straně.
  4.6 Jakékoliv změny smluvního vztahu je možno provádět pouze písemně a to formou vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, odsouhlasených oběma smluvními
  stranami.
 5. Práva a povinnosti Poskytovatele
  5.1 Poskytovatel je povinen poskytovat služby tak, aby byly uspokojeny požadavky Zákazníka v souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito VOP a technickou
  specifikací, je-li potřebná.
  5.2 Poskytovatel je povinen informovat Zákazníka vhodným způsobem o změnách cen a cenových podmínek za poskytované služby a to nejméně 14 dnů před
  nabytím účinnosti změn.
  5.3 Poskytovatel je oprávněn ověřit si zákonným způsobem důvěryhodnost a solventnost Zákazníka a jeho schopnost plnit své smluvní závazky, s čímž Zákazník
  souhlasí.
 6. Práva a povinnosti Zákazníka
  6.1 Zákazník má právo v rámci uzavřené Smlouvy požadovat poskytování konkrétních služeb Poskytovatelem v rozsahu a způsobem odpovídajícím těmto VOP.
  6.2 Zákazník využívá služby jen takovým způsobem, který je v souladu s těmito VOP, postupy a procesy, které Poskytovatel běžně zajišťuje, a které jsou součástí poskytovatelovy nabídky.
  6.3 Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby ve výši platné v době objednání služby a v termínech, uvedených na platebních dokladech. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením ceny, je Poskytovatel oprávněn uplatnit opatření dle ustanovení těchto VOP (např. úrok z prodlení, smluvní pokuta, omezení poskytování služby, ukončení smluvního vztahu).
  6.4 Zákazník se zavazuje zajistit řádnou a účinnou součinnost Poskytovateli při přípravě, realizaci a splnění všech součástí potřebných pro poskytnutí služby dle jeho objednávky.
 7. Cena a platební podmínky
  7.1 Cena za poskytované služby v rámci smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je stanovena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
  Zdrojem pro nastavení ceny je zpracování nabídky, kde Poskytovatel posoudí technickou náročnost poptávky, zkalkuluje vlastní náklady, doplní kvalitativní,
  organizační, logistické a jiné aspekty (viz. čl. 7.4) realizace vyplývající z poptávky s cílem poskytnout Zákazníkovi splnění jeho požadavku.
  7.2 Poskytovatel předá dohodnutou formou (osobní jednání, e-mail, dopis, …, apod.) zpracovanou závaznou nabídku Zákazníkovi, který se zavazuje v přiměřené
  době zpětně informovat Poskytovatele o svém souhlasném nebo rozporném stanovisku k ceně a způsobu zajištění požadované služby.
  7.3 Pokud není stanoveno jinak, cena obsahuje náklady spojené s balením, transportem, pojištěním, cly, poplatky, včetně místních poplatků bez dalších omezení.
  7.4 V případě navýšení ceny za poskytnuté služby je povinností Poskytovatele řádně zdůvodnit Zákazníkovi vzniklou cenovou odchylku.
  7.5 Poskytovatel má právo vystavit fakturu za poskytnutou službu Zákazníkovi, přičemž hlavním kritériem pro způsob fakturace je časový rozsah a průběh
  poskytované služby.
  7.6 Při krátkodobé zakázce je faktura vystavena jednorázově po ukončení výkonu poskytované služby.
  7.7 V případě dlouhodobých zakázek má Poskytovatel právo fakturovat etapově, dle podmínek, které Zákazník uvede v objednávce s odkazem na nabídku
  Poskytovatele.
  7.8 Splatnost faktur vydaných Poskytovatelem směrem k Zákazníkovi činí 30 kal. dnů od data vydání.
  7.9 V případě, kdy Zákazník oznámí zjištění rozporů v údajích či nejasností u faktur vystavených Poskytovatelem, je povinen předat bez prodlení své stanovisko
  průkazně doložené, a to nejpozději do 10 kal. dnů před splatností faktury zpět Poskytovateli. Pokud Zákazník uvedenou proceduru nesplní, má Poskytovatel
  právo uplatnit aplikaci ustanovení čl. 10.4 těchto VOP.
 8. Reklamace
  8.1 Zákazník má právo k uplatnění reklamace na poskytovanou službu, a to bez zbytečného odkladu, písemně, na kontaktní adresu Poskytovatele.
  8.2 Poskytovatel posoudí bez zbytečného odkladu oprávněnost Zákazníkovy reklamace a pokud se potvrdí reálnost pochybení, vystaví 8D – Report dle zavedených
  standardů.
  8.3 Důsledky z dopadu reklamace na oblast termínového plnění, nákladů a sanaci případné škody a/nebo ztrát, náhradu výpadku dodávek dílů a další možné
  aspekty, vypořádají Poskytovatel se Zákazníkem samostatným procesem vyrovnání vzájemných závazků dle povahy a parametrů každého jednotlivého případu.
 9. Záruka za služby
  9.1 Poskytovatel dává záruku za poskytnuté služby v délce 24 měsíců od data předání předmětu plnění směrem k Zákazníkovi.
  9.2 Uvedená záruka se vztahuje pouze na činnosti zajišťované poskytovatelem a nevztahuje se na materiál, výkresovou dokumentaci, vzorky, nástroje a jiné
  pomůcky dodané Zákazníkem.
  9.3 Stejně tak se záruka Poskytovatele nevztahuje na případy, kdy užitím procesů, kontrolních přípravků, mechanismů nebo metod, které předepsal či doporučil zákazník ve své objednávce či specifikaci, způsobí defekty, výpadky plnění nebo škodní události.
 10. Ukončení Smlouvy
  10.1 Smluvní vztah končí odstoupením některé ze smluvních stran od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou obou
  smluvních stran.
  10.2 Skutečnost, že došlo k ukončení Smlouvy nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit Poskytovateli ceny za poskytnuté služby, ani odpovědnosti za úhradu
  případných škod vzniklých v průběhu plnění Smlouvy na personálu, zařízeních a/nebo nemovitostech Poskytovatele.
  10.3 Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu výpovědí a v tom případě výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet první den kal. měsíce následujícího po dodání výpovědi druhé smluvní straně.
  10.4 Odstoupit od smluvního vztahu může kterákoliv ze smluvních stran, a to v případě prokázání hrubého porušení smluvních závazků druhou smluvní stranou.
  Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
  10.5 Výpověď či odstoupení ze smluvního vztahu je nutno doručit druhé smluvní straně vždy písemnou formou.
 11. Odpovědnost za škodu a její náhrada
  11.1 Poskytovatel odpovídá za způsobené škody dle ustanovení těchto VOP a dle obecně platných právních předpisů. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé
  v důsledku účinku vyšší moci.
  11.2 Zákazník se zavazuje odškodnit Poskytovatele služeb v případě vzniku škody a/nebo újmy na zdraví osob organizačně spojených s činností Poskytovatele, dále na majetku, vybavení, technických zařízeních nebo věcech nemovitých, patřících Poskytovateli, užitých při výkonu poskytované služby pro něj dle uzavřené smlouvy.
  11.3 Odmítne-li Zákazník na žádost Poskytovatele aplikaci čl. 11.2, je Zákazník povinen prokázat, že k výše uvedeným škodám a/nebo újmám došlo vlivem nedbalosti, nesprávného chování, hrubého porušení právních předpisů nebo těchto VOP na straně Poskytovatele.
 12. Užité právo a urovnání sporů
  12.1 Aplikace těchto VOP se řídí právem České republiky.
  12.2 Řešení a konečné rozhodnutí neurovnatelných sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při plnění smluvních vztahů, aplikaci těchto VOP nebo jiných kolizních situacích, proběhne u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 13. Ochrana osobních údajů
  13.1 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zákazníků v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.
  13.2 Zákazník má právo požadovat na Poskytovateli přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
  zpracování dle čl. 18 GDPR. Rovněž má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále je oprávněn vznést námitku proti
  zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 14. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
  14.1 Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VOP při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele a/nebo při změně obecně závazných právních předpisů.
  14.2 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni 01.01.2019 a pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti později vydaných VOP.
  14.3 Tyto VOP se stávají závazné pro Poskytovatele a Zákazníka jejich podpisem.